Grönområdeskommitténs övergripande uppgift är att vårda, värna om och ansvara för att underhåll av samfällighetens gemensamma vägar och grönområde blir genomfört. Grönkommittén väljs årligen på informationsstämman.

Kommitténs ansvarsområden

 • vägar
 • vägrenar
 • grönområden
 • brevlådeställningar
 • lekplatser för barn
 • underhåll av trädgårdsredskap och maskiner
 • redskapsboden

Med vägar och vägrenar avses de som inte omfattas av vägsamfällighetens ansvar. Med grönområden avses ängar, skogsbevuxen mark, våtmarker, bergsområden, damm och vattendrag samt strandområden som finns inom samfällighetens förvaltning.

Kommitténs uppgifter och ansvarsområden är mer preciserade i en arbetsordning som stämman beslutat ska gälla.

Arbetsordning för Grönområdeskommittén (pdf)

Regler för trädfällning

Generell linje gällande trädfällning på samfällighetens mark. Ett träd definieras med en diameter av 10 cm eller mer.

 1. Prata med närmsta grannar och inhämta medgivande om att söka tillstånd hos styrelsen för fällning.
 2. Sök skriftligt tillstånd av styrelsen och inte enskild styrelsemedlem.
 3. Styrelsen beslutar om fällda träd ska gå tillbaka till föreningen eller ej. Den som ansökt om tillstånd ansvarar för att rensa upp och ta hand om slyet efter fällning.
 4. En åverkan i strid med denna regel betingar en straffavgift som styrelsen beslutar från fall till fall, samt krav på återplanering. Straffavgiften ska ligga i intervall mellan minst 5 000 kr/träd och upp till ett basbelopp/träd (basbelopp år 2012, 44 000 kr).

Regler för trädfällning (pdf)

Kontakt

Kontaktuppgifter till Grönkommittén.