Sågstens Vägsamfällighets styrelse har fem ledamöter och två suppleanter, revisorer, revisorsuppleanter och valberedning. De väljs på årsstämman som hålls omedelbart före samfällighetens stämma.

Vägsamfälligheten ansvarar för den asfalterade vägen samt delar av grusvägen på Sågstensvägen.

Enligt stadgarna skall styrelsen förvalta vägsamfälligheten och föreningens tillgångar, föra redovisning över föreningens räkenskaper, föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare, årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi och i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

Stadgar (registrerade hos Lantmäteriet, mars 2013)

Fördelar med en samfällighet

Det finns framför allt två skäl till att bilda en samfällighet. För det första möjliggör det ett samfällt agerade gentemot myndigheter och andra intressenter när det gäller områdets skötsel och utveckling. För det andra ger det möjlighet kräva att medlemmarna solidariskt delar på kostnader för underhåll och drift.

När det gäller vägsamfälligheten är bildningen dessutom en förutsättning för statsbidrag till vägunderhållet, vilket också utgår. Regler för samfälligheter regleras i svensk lag.

På gemensamma möten fattas inom samfälligheterna beslut om verksamhetsplaner, budget och utdebiteringar. Medlem kan inte utträda ur samfällighet.