Sågstens samfällighetsförening består av en styrelse med fem ledamöter och två suppleanter och därutöver revisorer, revisorsuppleanter och valberedning. Samtliga väljs på den årliga stämman.

Samfälligheten har tre underliggande kommittéer som samtliga rapporterar upp till styrelsen. Kommittéerna ansvarar för olika områden inom föreningen:

Sektion 1 – Grönområdeskommittén

Grusvägar, vägrenar, grönområde, brevlådeställningar, gästbrygga, badbrygga och lekplatser.

Sektion 2 – Vattenkommittén 

Vattenanläggningar.

Sektion 3 – Bryggkommittén
Småbåtshamn.

Det finns medlemmar som utan att ingå i någon kommitté bidrar med insatser och initiativ. Alla är välkomna att bidra efter bästa förmåga, vilja och tid. Kontakta styrelsen, en kommittéledamot eller valberedningen.

Ny i Sågsten?

Information för dig som nyligen köpt hus i Sågsten.

Nya kontaktuppgifter?

Vi behöver alltid dina senaste uppgifter, därför är det viktigt att du meddelar oss om du flyttat eller bytt e-postadress.

Skicka dina uppgifter till ny.adress@sagsten.se

Tomt- och vägkarta

Karta över samfälligheten (pdf).

Styrelsen

Styrelsen har fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Ledamöterna väljs för två år på årsstämman i april, med tre ordinarie ledamöter vartannat år och två vartannat. Stämman väljer också varje år vem av ledamöterna som ska vara ordförande. Suppleanter väljs för ett år i taget.

Styrelsen skall (enligt stadgarna)

  1. förvalta samfällighetsföreningens tillgångar
  2. föra redovisning över föreningens räkenskaper
  3. föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare
  4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi
  5. om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren
  6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

Revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer och två revisorsuppleanter. Mandattid för samtliga är ett år. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

Valberedning

Valberedning väljs på årsstämman. För närvarande består valberedningen av två ledamöter.

Fördelar med en samfällighet

Det finns framför allt två skäl till att bilda en samfällighet. För det första möjliggör det ett samfällt agerade gentemot myndigheter och andra intressenter när det gäller områdets skötsel och utveckling. För det andra ger det möjlighet kräva att medlemmarna solidariskt delar på kostnader för underhåll och drift.

När det gäller vägsamfälligheten är bildningen dessutom en förutsättning för statsbidrag till vägunderhållet, vilket också utgår. Regler för samfälligheter regleras i svensk lag.

På gemensamma möten fattas inom samfälligheterna beslut om verksamhetsplaner, budget och utdebiteringar. Medlem kan inte utträda ur samfällighet.