Vägsamfälligheten ansvarar skötsel och underhåll för Sågstensvägen från Torövägen till Pelle Svibels väg, Bryggvägen och Kyrkviksvägen. Dessa vägar uppbär statsbidrag. Övriga vägar inom Sågsten ansvarar Sågstens samfällighetsförening för. Karta i större format.

Medlemmar i vägsamfälligheten är samtliga medlemmar i samfällighetsföreningen samt övriga fastigheter inom Sågsten.
Totalt 154 medlemmar (2023).

Vägsamfälligheten har egen ekonomi varför medlemmarna får en separat faktura.

Styrelsen ansvarar för ekonomi och myndighetskontakter. Vägfogden har det operativt ansvaret för sommar och vinterunderhåll.

Ny i Sågsten?

Information för dig som nyligen köpt hus i Sågsten.

Nya kontaktuppgifter?

Vi behöver alltid dina senaste uppgifter, därför är det viktigt att du meddelar oss om du flyttat eller bytt e-postadress.

Skicka dina uppgifter till styrelse.vag@sagsten.se

Styrelsen

Sågstens Vägsamfällighets styrelse har fem ledamöter och två suppleanter, revisorer, revisorsuppleanter och valberedning. De väljs på årsstämman som hålls omedelbart före samfällighetens stämma.

Enligt stadgarna skall styrelsen förvalta vägsamfälligheten och föreningens tillgångar, föra redovisning över föreningens räkenskaper, föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare, årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi och i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

Stadgar (registrerade hos Lantmäteriet, mars 2013)

Fördelar med en samfällighet

Det finns framför allt två skäl till att bilda en samfällighet. För det första möjliggör det ett samfällt agerade gentemot myndigheter och andra intressenter när det gäller områdets skötsel och utveckling. För det andra ger det möjlighet kräva att medlemmarna solidariskt delar på kostnader för underhåll och drift.

När det gäller vägsamfälligheten är bildningen dessutom en förutsättning för statsbidrag till vägunderhållet, vilket också utgår. Regler för samfälligheter regleras i svensk lag.

På gemensamma möten fattas inom samfälligheterna beslut om verksamhetsplaner, budget och utdebiteringar. Medlem kan inte utträda ur samfällighet.