Vattenkommitténs övergripande uppgift är att inom ramen för befintliga sommarvattenanläggningar verka för en så god vattenförsörjning som möjligt. I huvudsak under tiden 1 maj till 30 september.

Samfälligheten har fyra brunnsanläggningar för sommarvatten och ett ledningssystem som täcker flertalet tomter. Anläggningarna finns på Arkivägen, Tegelbruksvägen, Ängen och Sågstensvägen och har vardera två ansvariga. En allmän gammal hederlig handpump finns på Tegelbruksvägen och en på Pelle Svibels väg.

Kommitténs ansvarsområde

  • pumpstationer – drift och underhåll
  • handpumpar
  • ledningsnät inklusive huvudkranen vid varje tomtgräns. Därefter ligger ansvaret på respektive tomtägare

Kommitténs uppgifter och ansvarsområden är preciserade i av stämman beslutad arbetsordning.

Arbetsordning vattenkommittén (pdf)

Kontakt

Kontaktuppgifter till Vattenkommittén.