Bryggkommitténs övergripande uppgift är att säkerställa en fungerande småbåtshamn inom samfälligheten.

Enligt reglerna är båtplatserna är endast avsedda för medlemmar i Sågstens samfällighetsförening och, efter bryggkommitténs godkännande, medlemmar i Sågstens vägsamfällighet.

I en arbetsordning, som stämman har beslutat ska gälla, finns reglerat vad kommittén respektive båtplatsinnehavaren ansvarar för.

Arbetsordning för Bryggkommittén (pdf)

Båtplatsinnehavarens ansvar

  • förtöjningar
  • sjösättning och upptagning av båtar
  • upptagning av bojar och Y-bommar inför vintern
  • iläggning av bojar och Y-bommar efter vintern
  • inköp av ny boj om isen tagit boj som ej varit upptagen
  • justering av bojförankring efter vintern om bojen ej varit upptagen och isen flyttat förankringen
  • ersättning för reparation av båtvagn orsakad av att båtens vikt överstiger vad båtvagnen är godkänd för

Regler för småbåtshamnen (pdf)

Kontakt

Kontaktuppgifter till Bryggkommittén.