Grönområdeskommitténs övergripande uppgift är att vårda, värna om och ansvara för att underhåll av samfällighetens gemensamma vägar och grönområde blir genomfört.

Kommitténs ansvarsområden

  • grusvägar
  • vägrenar
  • vägtrummor
  • grönområden
  • brevlådeställningar
  • lekplatser för barn
  • underhåll av trädgårdsredskap och maskiner
  • redskapsboden

Med vägar och vägrenar avses de som inte omfattas av vägsamfällighetens ansvar. Med grönområden avses ängar, skogsbevuxen mark, våtmarker, bergsområden, damm och vattendrag samt strandområden som finns inom samfällighetens förvaltning.

Kommitténs uppgifter och ansvarsområden är mer preciserade i en arbetsordning som stämman beslutat ska gälla.

Arbetsordning för Grönområdeskommittén (pdf)

Regler för trädfällning

Samfällighetens skog har både ett rekreations- och estetiskt värde för våra medlemmar, samtidigt som vi önskar att det ska vara en bra miljö för däggdjur, fåglar och insekter.

Regler för att fälla träd på vår gemensamma mark hittar du bland våra Stadgar och regler.

Kontakt

Kontaktuppgifter till Grönkommittén.