Enligt båda föreningarnas stadgar gäller följande

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som skall behandlas på ordinarie föreningsstämma skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad samma år som stämman.

Motioner till Sågsten Samfällighetsförening skickas till:

Anders Eriksson
Sågstensvägen 102
149 92 Nynäshamn
anders.eriksson@sagsten.se

Motioner till Sågsten Våg samfällighet skickas till:

Inge Lidén
Sågsten 205
149 92 Nynäshamn
inge.liden@sagsten.se

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas senast den 30 april.

Se kommande kallelse.

Anders Eriksson
Ordförande Sågsten Samfällighet

Anders Brandt
Ordförande Sågsten Vägsamfällighet