Enligt båda föreningarnas stadgar gäller följande:
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som skall behandlas på ordinarie föreningsstämma skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad (undantag 2021) samma år som stämman.

Motioner till Sågsten Samfällighetsförening skickas till:
Barbro Runnqvist
Arkivägen 53
149 92 Nynäshamn
styrelse@sagsten.se

Motioner till Sågstens Vägsamfällighet skickas till:
Inge Lidén
Sågsten 205
149 92 Nynäshamn
inge.liden@sagsten.se

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas den 30 april 2022. Se kommande kallelse.

Barbro Runnqvist, Ordförande Sågstens Samfällighet
Inge Lidén, Ordförande Sågstens Vägsamfällighet

Välkomna att anmäla er eller föreslå någon till som funktionär i samfälligheterna för 2022. 
Kontakta valberedningen:

Kriszstina Pankl
krisz.pankl@gmail.com

Eva Öberg
eva.oberg@tyrens.se