Projektet med att förbättra den belagda (”asfalterade”) delen av Sågstensvägen och Bryggvägen med nytt slit- och tätningsskikt pågår nu enligt planen som beslutades på 2024 års stämma.

Arbetet kommer att utföras periodvis under tiden juli till september.

Aktiviteterna sker i tre faser och kommer att medföra korta inskränkningar i framkomligheten på vägarna.

FAS 1: Dikeshyvling på båda sidor av de belagda vägarna. För fastighetsägare i direkt anslutning till Sågstensvägen (Torövägen–transformatorstationen) och Bryggvägen (transformatorstationen–parkeringen) kan schaktmassor komma att kortvarigt läggas upp i anslutning till diket på fastighetssidan. Planerat att utföras i slutet av juli–augusti.

FAS 2: Utbyte av fyra vägtrummor, en på Bryggvägen och tre utmed Sågstensvägen. Vägen kommer då att kortvarigt vara avstängd för passage. Planerat att utföras i augusti.

FAS 3: Bärlager och beläggning av slitskikt samt tätskikt ska bytas. Det innebär cirka två dagars inskränkning i framkomligheten. Under några timmar kommer vägen att vara avstängd. Meddelande om exakt när det blir kommer senare. Planeras till september.

Skyltning och digital information kommer innan respektive fas startar.

Fastighetsägare med dike mot de belagda vägarna uppmanas att kontrollera sitt dikesavsnitt för eventuella vattenledningar eller andra ledningar som kan skadas vid arbetena. Markera eventuella ledningar!

Ytterligare information om kostnad och finansiering kommer senare.

Observera att de grusade vägarna inte berörs av detta projekt.

För frågor och ytterligare information kontakta:
Dan Lindqvist, vägfogde, dan.lindqvist@sagsten.se, 070-496 16 66
Inge Lidén, ordförande Sågstens vägsamfällighet, inge.liden@sagsten.se, 076-889 93 38

/Sågstens Vägsamfällighetsförening genom Inge Lidén