Mötet hölls i bygdegården på fredag kväll den 21 juli som annonserats på hemsidan och på anslagstavlan. Närvarade gjorde cirka 30 personer med funktionärer inkluderade.

Anders började med att tacka Eva Ö och samtliga medverkande som möjliggjorde ett mycket bra midsommarfirande.

Anders informerade om det som behandlats i styrelsen sedan årsstämman, vilket var obefintligt.

Sophantering
Beträffande sopfrågor hänvisas till representant för SRV:
Urban Andersson Arbetsmiljötekniker
Tel: 08-522 238 13
urban.andersson@srvatervinning.se eller Nynäshamns kommun

Vattenkommittén
Tore informerade om vattentillgången i området och de prover som tagits. Närmare information finns här på hemsidan.

Bryggkommittén
Roland informerade om att kajbygget är avslutat och helt enligt planering och budget. Fakturering av y-bommar kommer ske inom kort till de som är berörda. Instruktioner för förtöjning kommer delges på hemsidan och anslagstavlan.

Vägsamfälligheten
Johan berättade att mer grus till vägarna kommer och att klippning kommer ske vecka 31. En nygammal spegel är nu monterad i dansbanekurvan som ersättning för den som stals.

Den grupp som bildades på årsstämman för främjande av medverkan i samfälligheten informerade om att möten hållits och att konstruktiva förslag kommer lämnas till styrelsen under hösten.

Bättre utlysande av möten, städdagar och övriga aktiviteter efterfrågades och styrelsen kommer åtgärda detta.

Mötet beslöt att anta valberedningens förslag till funktionärer i sin helhet.

Kontaktuppgifter till samtliga funktionärer