Varje sommar tas vattenprover för att säkerställa att vi har bra kvalitet på vattnet i våra brunnar. I proverna undersöker man nivåerna av odlingsbara mikroorganismer, koliforma bakterier samt escherichia coli.

Prover togs i brunnarna i samfälligheten (Ängen, Arkivägen, Sågstensvägen och Tegelbruksvägen) den 30/6 och samtliga har bedömts som tjänliga enligt Livsmedelsvekets råd om enskild dricksvattenförsörjning.

Observera att resultatet för proverna inte är en garanti för att vattnet är tjänligt under hela säsongen utan visar bara på vattenkvalitén vid provtillfället.

Handpumparna
Prover har inte tagits vid handpumparna på Pelle Svivels väg och Flundrestigen. Vattnet ska inte drickas utan att först kokas.