Varje sommar tas vattenprover för att säkerställa att vi har bra kvalitet på vattnet i våra brunnar. I proverna undersöker man nivåerna av odlingsbara mikroorganismer, koliforma bakterier samt escherichia coli. I år gjordes också ett utökat prov med en kemisk bedömning av vattnets kvalitet.

Vi har fått svar på de vattenprover som tagits i brunnarna i samfälligheten (Ängen, Arkivägen, Sågstensvägen och Tegelbruksvägen). Samtliga prover har bedömts som tjänliga enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning.

Observera att resultatet för proverna inte är en garanti för att vattnet är tjänligt under hela säsongen utan visar bara på vattenkvalitén vid provtillfället.

Handpumparna
Prover har inte tagits vid handpumparna på Pelle Svivels väg och Flundrestigen. Vattnet ska inte drickas utan att först kokas.

Grundvattennivån
Grundvattennivån är fortfarande låg. Tack för att ni är sparsamma med vattnet så det räcker hela sommaren.

/Vattenkommittéen