Välkomna med förslag om förändringar och förbättringar!

Motioner senast den 25 februari 2023!

Enligt båda föreningarnas stadgar gäller följande

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som skall behandlas på ordinarie föreningsstämma skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad samma år som stämman.

Motioner till Sågsten Samfällighetsförening skickas till:

Barbro Runnqvist
Arkivägen 53
149 92 Nynäshamn
e-mail: styrelse@sagsten.se

Motioner till Sågstens Vägsamfällighet skickas till:

Inge Lidén
Sågsten 205
149 92 Nynäshamn
e-mail: inge.liden@sagsten.se